Becikowe 2015 - Ile i dla kogo? Warto?!

W 2015 roku zasady przyznawania "becikowego" nie zmienią się.

1. Kto może ubiegać się o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka jest świadczeniem, o które ubiegać może się matka, ojciec, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka w związku z urodzeniem się żywego dziecka. 

2. Ile wynosi?

Świadczenie wypłacane jest w jednorazowej kwocie 1000 zł na każde dziecko. 

3. Termin i wniosek.

W celu otrzymania "becikowego" koniecznym jest złożenie wniosku w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. W przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego wniosek należy złożyć w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia, nie później jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia. [POBIERZ WNIOSEK]

4. Za dużo zarabiasz? Nie dostaniesz becikowego!

Od 1 stycznia 2013 roku otrzymanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego. Dochód na osobę w rodzinie nie może przekroczyć kwoty 1.922,00 zł.

5. Kiedy jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje?

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka nie przysługuje gdy:

- wniosek o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka zostanie złożony po upływie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka lub po upływie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką prawną lub od dnia przysposobienia (w przypadku dziecka objętego opieką faktyczną lub opieką prawną, a także w przypadku dziecka przysposobionego);

- matka dziecka nie pozostawała pod opieką medyczną co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu;

- dochód na osobę w rodzinie przekracza kwotę 1.922,00 zł;

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka została pobrana np. w innej gminie [POBIERZ WNIOSEK]

6. Wniosek i inne dokumenty

W celu otrzymania "becikowego" konieczne jest złożenie wniosku oraz dołączenie do niego następujących dokumentów:

- oryginał lub kserokopia skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, do wniosku należy dołączyć zupełny odpis aktu urodzenia);

- zaświadczenie lekarskie lub zaświadczenie wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu (dokument ten nie jest wymagany od opiekuna prawnego lub opiekuna faktycznego dziecka); [POBIERZ]

- zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach opodatkowanych na zasadach ogólnych za 2014 rok wszystkich pełnoletnich członków rodziny lub oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w 2014 roku;[POBIERZ]

- zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne za 2014 rok;[POBIERZ]

- oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne za 2014 rok;

- oświadczenie członka rodziny o wysokości dochodów niepodlegających opodatkowaniu za 2014 rok;

- zaświadczenie właściwego organu gminu, nakaz płatniczy lub oświadczenie członka rodziny o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych za 2014 rok;

- dokument potwierdzający utratę dochodu (np. świadectwo pracy ze wskazaniem daty utraty dochodu oraz kwotę netto utraconego dochodu);

- dokument potwierdzający uzyskanie dochodu oraz dokument określający wysokość dochodu uzyskanego z miesiąca następującego po miesiącu w którym dochód został osiągnięty;

- odpis wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem;

- zaświadczenie komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych świadczeń alimentacyjnych za 2014 rok.

Jeżeli z wnioskiem o przyznanie jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka wystąpi opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, niezbędnym jest dostarczenie dokumentu potwierdzającego datę przysposobienia dziecka lub datę objęcia dziecka opieką prawną lub opieką faktyczną.
 
W przypadku kobiet korzystających z opieki medycznej poza granicami kraju, koniecznym jest dostarczenie zaświadczenia wystawionego przez polskiego lekarza na podstawie przedłożonej medycznej dokumentacji zagranicznej. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Kopię dokumentów niezbędnych do przyznania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka może uwierzytelnić podmiot realizujący świadczenia rodzinne, notariusz lub instytucja, która dokument wydała (niezbędnym jest wówczas okazanie oryginału dokumentu).
 
7. Gdzie złożyć wniosek i dokumenty?
 
Urodzenie dziecka należy zgłosić w Urzędzie Stanu Cywilnego, który mieści się w każdej gminie. Wniosek o becikowe należy złożyć w urzędzie gminy lub w ośrodku pomocy społecznej.
 
8. Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji nie podlega żadnym opłatom.
 
9. Termin i sposób załatwienia.
 
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.
 
10. Kiedy wypłata świadczeń?
 
"Becikowe" wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca, w którym złożono wniosek. W przypadku jednak złożenia wniosku po 10 dniu miesiąca jednorazową zapomogę wypłaca się najpóźniej do końca miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

 

    Partnerzy