Becikowe 2013 - Poradnik

Becikowe 2013 - kto ma na nie szanse? Jak starać się o wypłatę 1000 zł?
Oto nasz poradnik jak dostać becikowe - jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka.

     Becikowe w 2013 roku to 1000 złotych za każde dziecko. Może zostać przyznane matce lub ojcu albo opiekunowi dziecka. Ale to, czy dostanie pieniądze, zależy od wysokości dochodów danej rodziny. No i od tego, czy wniosek o becikowe złożymy w terminie - mamy na to 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka (a w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka objętego opieką prawną, opieka faktyczną albo dziecka przysposobionego - w terminie 12 miesięcy od dnia objęcia dziecka opieką albo przysposobienia). Jeżeli dziecko urodziło się po 31 grudnia 2012 roku, warunkiem przyznania becikowego jest nieprzekroczenie kryterium dochodowego w kwocie 1922 złotych na osobę w danej rodzinie.

Chodzi o kwotę netto.Do końca października 2013 roku podstawą do obliczeń dla starających się o becikowe są dochody za 2011 rok. Becikowe 2013 - niezbędne dokumenty:

 • wniosek o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi (becikowego)
 • zaświadczenie wystawione przez lekarza lub położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu - wymóg dotyczy tylko biologicznych rodziców dziecka.
 • akt urodzenia dziecka (oryginał +kopia).
 • dowód osobisty wnioskodawcy (oryginał + kopia).
 • dokument potwierdzający datę przysposobienia dziecka, datę objęcia dziecka opieką prawną lub faktyczną (np. kopia postanowienia sądowego - oryginał do wglądu lub zaświadczenie) - dot. wyłącznie dziecka przysposobionego lub objętego opieką prawną
 • zaświadczenie Urzędu Skarbowego (oryginał) lub oświadczenie o dochodzie za rok 2011 każdego pełnoletniego członka rodziny.
 • zaświadczenie (z ZUS, od pracodawcy) lub oświadczenie członków rodziny zawierające informacje o wysokości składek na ubezpieczenie zdrowotne w roku 2011 (faktycznie odprowadzonych) - (oryginał).
 • jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2011 lub po tym roku utraciła dochód należy obligatoryjnie dostarczyć dokumenty do utraty dochodu: - uzyskanie prawa do urlopu wychowawczego - zaświadczenie lub oświadczenie o udzielonym urlopie wychowawczym i PIT 11 z zakładu pracy za 2011 rok, - utrata prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie i PIT za 2011 z PUP, - utrata zatrudnienia ze stosunku pracy - świadectwo pracy i PIT 11 za 2011 rok, - utrata zatrudnienia z umowy zlecenia - zaświadczenie od pracodawcy o okresie zatrudnienia i PIT 11 za 2011 rok, - utrata zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie organu emerytalno - rentowego i PIT za 2011 rok wystawiony przez ten organ, - wyrejestrowanie działalności gospodarczej - decyzja o wykreśleniu z ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą oraz - w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych - kopia PIT 36 za 2011 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, - utrata zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie), - utrata zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń - akt zgonu (oryginał + kopia).
 • Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2011 uzyskała dochód i osiąga go do chwili obecnej do wniosku o becikowe należy dołączyć dokument określający datę uzyskania dochodu oraz dokument określający łączną kwotę uzyskanego dochodu w 2011 roku. Chodzi tu o dochody, których członek rodziny nie osiągał przez cały okres 12 miesięcy w 2011 roku. Przez uzyskanie dochodu należy rozumieć: - zakończenie urlopu wychowawczego (zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o powrocie do pracy i PIT 11 za 2011 rok), - uzyskanie prawa do świadczeń z Powiatowego Urzędu Pracy - oświadczenie, - uzyskanie zatrudnienia - stosunek pracy, stosunek służbowy, umowa agencyjna, umowa zlecenie (umowa i PIT 11 za 2011 rok), - uzyskanie zasiłku lub świadczenia emerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, emerytury, renty, renty socjalnej - zaświadczenie lub decyzja organu emerytalno - rentowego i PIT za 2011 rok wystawiony przez ten organ, - rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, oświadczenie o formie rozliczania (zasady ogólne, karta podatkowa, ryczałt) oraz w przypadku rozliczania jej na zasadach ogólnych kopia PIT 36 za 2011 rok z potwierdzeniem jego wpływu do urzędu skarbowego, - uzyskanie zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących PO UTRACIE ZATRUDNIENIA - świadectwo pracy, decyzja lub zaświadczenie o okresie pobierania świadczeń i PIT za 2011 rok wystawiony przez właściwy organ (oryginały + kopie),
 • Jeżeli którakolwiek z osób znajdujących się w składzie rodziny w roku 2012 uzyskała dochód (źródła uzyskanego dochodu podane w punkcie powyżej) i osiąga go do chwili obecnej należy ten fakt zgłosić OBLIGATORYJNIE. Do wniosku o becikowe oprócz dokumentu potwierdzającego datę uzyskania dochodu (umowa o pracę, zaświadczenie, decyzja innego organu) należy dołączyć zaświadczenie o dochodzie z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany a przy działalności gospodarczej oświadczenie o dochodzie uzyskanym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym rozpoczęto działalność.

Składanie wniosków: www.pcs-poznan.pl

  Partnerzy